Úvodní stránka SDH Kamenná
historie_sboru2

Od založení po II. světovou válku ( 1936 - 1939 )

ornament

Následující informace pocházejí z kroniky Obce Kamenná a hasičské kroniky sboru dobrovolných hasičů Kamenná. Přesné citace uvedeny kurzívou.

 zpět   vpřed


1936 nahoru

14.března                   Založení SDH ustavující valnou hromadou, za členy sboru přihlášeno 28 občanů

Účast: starosta obce J. Rouš a zástupci Hasičské župy č. 34 v Třebíči (pp. Dr. František Žák, Čeněk Lavický)

 „Obec již dříve spořila pro budoucí sbor, takže nyní má Sbor dobrovolných hasičů hotové jmění 20 000 Kč“

březen/duben              „Samaritánský kurz – Kurz první pomoci uspořádala hasičská župa v Třebíči. Kurzu se zúčastnilo ze zdejší obce 7 osob a to 3 muži a 4 ženy. Kurz konal se po 7 týdnů vždy v neděli v březnu a v dubnu.“

15.srpna                      Poutní taneční zábava

říjen                            Divadelní hra „Zelené království“

25.listopadu                Taneční zábava

31.prosince                 Silvestrovská zábava

 


1937 nahoru

23.ledna                      I. hasičský ples sboru

„Dne 23. ledna byl uspořádán I. hasičský ples v Kamenné. Vstupné bylo 4 Kč. Hudba byla z Velkého Meziříčí (p. Kosa): 2 houslisté, 1 bubeník, 1 harmonikář za Kč 190,-.“

7.-9. února                  Ostatková zábava

6. března                     zapálena „Masarykova Vatra“ – za účasti celého sboru

7.března                      sehrál sbor veselohru „Šťastní otcové“

11.dubna                    I. řádná valná hromada SDH Kamenná

4.-6.července              celostátní sjezd hasičstva v Bratislavě (účastníci Josef Rouš a František Sapík)

1.srpna                        zakoupení motorové stříkačky, hadic a hasičské výzbroje pro 12 mužů (firma Stratílek z Vysokého Mýta) – celkem za 36.850 Kč

                                    hasičská výzbroj a hadice financovány z výpůjčky u Spořitelny a záložního spolku v Pyšelu

„Na jaře letošního roku počali zdejší hasiči pomýšleti na koupi motorové hasičské stříkačky…Svízelné bylo jednání, od které firmy stroj koupiti. Konečné rozhodnutí padlo na členské schůzi, která se konala dne 25. července 1937 za přítomnosti 25 hasičů. Tam bylo odhlasováno 25 hlasy, aby byla stříkačka koupena od firmy Stratílek z Vysokého Mýta.

…Koupena byla motorová stříkačka dvoukolá na pneumatikách s čtyřválcovým, čtyřtaktním motorem za 25 000 Kč. Dále koupeno 300 m hadic konopných za Kč 7 850, dále dvoukolý naviják na hadice a úplný výzbroj pro 12 mužů celkem za Kč 4 000.

…Motorová stříkačka byla dodána firmou vyplaceně na nádraží do Budišova dne 15. září 1937.

…Cvičení v obsluze stroje byla na podzim pořádána několikrát. Všechna dosavadní cvičení byla provedena a vedena zbrojířem sboru p. Františkem Sapíkem, kovářským mistrem z Kamenné číslo 22.“ červenec                    Vystoupení sboru z župního svazku pro rozpor ve věci Pohřební pokladny (oznámeno i župní Pohřební pokladně), požádáno o přijetí do Župy náměšťské

srpen                         Zastoupení sboru na slavnosti svěcení motorové stříkačky v Tasově

                                  Stavba prozatímního hasičského skladiště, umístění na obecním pozemku v sousedství školního dřevníku - stavbu provedli řemeslníci a dělníci – náklady se rozdělily mezi všechny členy sboru! Materiál obstarali členové sboru z vlastních prostředků!!!

„Bylo rozhodnuto o postavení prozatímního skladiště a až sbor zaplatí stříkačku, postaví zbrojnici novou s místností, kde by se mohly konati schůze a snad i divadla hráti. Jako nejvhodnější zdálo se místo vedle školního dřevníku. Tam započalo stavbou dne 23. srpna       a dokončena byla dne 17. září 1937. Stavbu provedl Hubert Kundela, stavitelský asistent.“

„Dne 9. srpna odpoledne vypukl v Budišově požár. Vyhořelo 1 obytné stavení a stáje a 4 stodoly. Oheň způsobily děti.“

září                              Dokončení „hasičské zbrojnice“ (prozatímního hasičského skladiště) - k sušení hadic sloužila kolna starosty J. Rouše

20. září                        zapálení „Vatry“ na počest prezidenta Osvoboditele T.G.Masaryka

28.září                        předání motorové stříkačky za účasti zkušebního komisaře Zemské jednoty hasičské v Moravských Budějovicích,

23. září                        společný rozhlasový poslech pohřebních slavností v Praze (uctění památky T.G.Masaryka, prezidenta Osvoboditele)

říjen                           usnesení: o členech, kteří nechtějí platit příspěvky Pohřební pokladně bude župě oznámeno, že vystoupili ze sboru. Pro sbor zůstávají nadále tito nadále plnoprávnými členy.

„Dne 4. listopadu bylo uspořádáno noční hasičské cvičení. O pohotovosti hasičů svědčí to, že za 10 minut po poplachu byla stříkačka už na místě asi 300 m od hasičské zbrojnice v plné činnosti.“

14.prosince                   divadelní hra: „Moje barva červená a bílá“

hospodaření:                 schodek -12.151,95 Kč

POZN.                        SDH mělo tzv. samaritánského četaře – za úkol cvičení samaritánů (3 muži a 3 ženy), samaritánský kurz – tj. kurz první pomoci, od starosty převzal četař lékárničku pro první pomoc

„Letos došlo konečně k provedení regulace potoka…Práce na regulaci byly započaty dne    28. 6. 1937. Zaměstnáno bylo 10 dělníků z okolí Brna, 6 místních, 4 z Pyšela a 1 dílovedoucí. Potok byl po celé délce prohlouben. Byly zhotoveny 4 stávky a 1 nádrž….“


1938 nahoru

leden                           příjmy z honebného byly 1422 Kč, z čehož byla zaplacena první splátka na výpůjčku 1100 Kč, zbytek do pokladny

od února                      brigádnická činnost za účelem zvelebení obce

16.ledna                       II. řádná valná hromada SDH Kamenná

vzdělavatel: připomenutí úmrtí TGM prezidenta osvoboditele a 20. výročí trvání republiky

                                  uzavření pojistek u pojišťoven, které poskytly sboru finanční podporu

                                   usnesení: vystoupit z župy č. 34 Sv. Čecha v Třebíči a přihlásit sbor do župy č. 61 v Náměšti n.Oslavou

usnesení: bude uspořádána obecní slavnost s hudbou a bohoslužbou (nekonala se z důvodu okupace)

návrh na postavení věže na sušení hadic

17.ledna                   za účasti 9 členů výboru a 12 členů zastupitelstva projednán a schválen návrh hasičského sboru na úpravu návsi – obecním zastupitelstvem návrh jednomyslně přijat

                                   práce rozděleny mezi jednotlivé občany podle výměry pozemků: potažní práce (2ha = 1 den) a ruční práce (1ha = 2 dny) – občané pracovali ZDARMA!

„Dne 16. ledna konala se valná hromada místního Sboru dobrovolných hasičů. Volby byly jen doplňovací, ježto předsednictvo je zvolena na 3 roky. Jednalo se o svěcení nové motorové stříkačky. Aby slavnost byla možná, je třeba upraviti po zregulování potoka náves. Vincenc Hort číslo 4 podal návrh, aby náves byla upravena dobrovolnou prací všech občanů zadarmo.“                  

29.ledna                       II. hasičský ples sboru

„Dne 29. ledna se konal II. hasičský ples. Účast domácích i přespolních byla veliká….Byla zde deputace hasičského stavu z Pyšela (8 členů) a z Mihoukovic (9 členů)“

15.února                      jednání o postupu prací na úpravě návsi:

                                    „Od započetí prací do tohoto dne dovezeno 548 fůr kamene a 220 fůr hlíny (potažních dní: 89), v práci se bude pokračovat na cestě ze silnice kolem Mrňovy zahrady, na kopci u Musilových vyštěrkuje cestu obec svým nákladem.“

25. února                    návrh, aby na ostatkové zábavy měli již členové slavnostní stejnokroje

POZN. Ostatkové zábavy trvaly 3 dny (neděle, pondělí, úterý)

25.března                     na účet v Rolnické záložně v Třebíči byly darovány sponzorské dary v celkové výši 1580 Kč.

během roku                  zpráva z VH Náměšťské župy: nutnost vlastních spolehlivých žebřů (ty byly vybrány od členů SDH – výběr provedl náčelník a zbrojíř)

usnesení: všichni členové SDH budou plně vyzbrojeni podle finančních možností  

10.dubna                      dopis od župního svazku č. 34, ve kterém je sděleno, že je nutno zůstat ve svazku do konce roku 1938 a Náměšťská župa přijme sbor                k 1.1.1939

březen                         divadlo „Děvče od Čechova“

27.července                 „Dne 27. července strhla se odpoledne prudká bouře s krupobitím… Za bouře zapálil blesk v Čikově, v Zahrádce a v Budišově. Zdejší hasiči poprvé vyjeli v plné zbroji s novou stříkačkou k ohni do Budišova. Jeli celou cestu v prudkém lijáku a v bouři. K ohni však nedojeli, ježto požár byl deštěm uhašen a naši hasiči se od zámku vrátili.“

31.prosince                 Silvestr: jednoaktovka „Ich Melde“ (jednoaktovka tj. hra o jednom dějství)

 

Úprava návsi za rok 1938

Potažní práce: 134 dnů, ruční práce: 165,5 dne

Kamene: přes 800 fůr, hlíny: 367 fůr, písku: 47 fůr

Náklady:        potažní práce: 40 Kč/den     celkem: 5.360 Kč

ruční práce: 10 Kč/den        celkem: 1.650 Kč

kámen: 1 fůra/5 Kč              celkem: 4.000 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY: 11.010 Kč


1939 nahoru

3.ledna                       III. řádná valná hromada SDH Kamenná

Požádáni rodáci a příznivci obce Kamenná o příspěvek sboru (52 žádostí, dary poslalo 29 dárců v celkové částce 3.050,90 Kč)

Nová žádost Františka Sapíka o postavení věže na sušení hadic

během roku                  Vycházkový oblek si pořídilo 12 členů svým nákladem!

28.ledna                       III. hasičský ples

                                   „Dne 28. ledna byl III. hasičský ples. Hudba z Budišova.“

2. února                       Dovoz dřeva potřebného na postavení věže na sušení hadic (obdrženo od velkostatku z Budišova na celou kostru zdarma) – dřevo odvezli zadarmo členové sboru, klády na prkna byly poskytnuty zadarmo od majitelů lesa

                                    „Sušárna na hadice“ měla stát poblíž skladiště pro stříkačku u školy

„V létě, v době sucha, zalévali hasiči stříkačkou po několik nedělních odpolední třešně vysázené ve Žlebě a lesní sazenice tamtéž.“

14.října                        1. mimořádná valná hromada za účelem přijetí nových stanov sboru

9.prosince                    Zaplacení dluhu za hromosvod na hasičské věži zpět   vpřed

(poslední aktualizace: 24.12.2011)

 
Novinky na webu
27.12.2017: Aktualizace Kalendáře akcí na rok 2018
Byl aktualizován Kalendář akcí níže.

07.03.2015: Aktualizace složení výboru
Bylo upraveno složení výboru SDH na období 2015-2018. Nový výbor byl zvolen na výroční valné hromadě konané 20.12.2014.

 

Starší novinky
 
žádné akce

 

Naši sponzoři a podpůrci

Chytka s.r.o.

Pila Kamenná

Hortstav s.r.o.

Stránky Obecního úřadu obce Kamenná
Obecní úřad Kamenná


Mediální partneři

Vysočina news
Zpravodajství z Vysočiny

Rádio Hey
Rádio Hey

 

Optimalizováno pro webové prohlížeče Opera a Mozilla FirefoxStáhnout Opera Web Browser   Stáhnout Firefox 2
Ostatni prohlížeče nemusí některé části webu zobrazovat správně.

CSS validátor

Tento web site byl vytvořen pomocí PhpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Domain owner: SDH Kamenná, Content & design: Zdeněk Nováček, © 2007-2012

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server