Úvodní stránka SDH Kamenná
historie_sboru4

Od konce II. světové války po "Sametovou revoluci" ( 1946 - 1989 )

ornament

Následující informace pocházejí z kroniky Obce Kamenná a hasičské kroniky sboru dobrovolných hasičů Kamenná. Přesné citace uvedeny kurzívou.

50. léta 20. století znamenala pro sbor útlum původní činnosti, aktivity byly spíše zaměřeny na brigádnickou činnost určenou pro JZD, MNV apod. Méně činností bylo zaměřeno pro samotný sbor. Od roku 1955 jsou zápisy v hasičské kronice o poznání chudší než v předválečných letech a až do druhé poloviny 80. let zápisy z některých let zcela chybí.

 zpět   


1946

16.června                    hasičská slavnost v Tasově – soutěž v hašení požáru: sbor obsadil 1. místo

1947

25. ledna                    XI. řádná valná hromada SDH Kamenná

během roku                Požár ve Studnicích – šetření vodou, pro dostatek strojů v činnosti nemohli pro zákaz místního velitele i s některými jinými sbory stříkat. Zbrojíř Fr. Sapík vyzval sbor k častějšímu cvičení se strojem, jinak nebude moci funkci zbrojíře s jistotou zastávat.                          

                                  Pořádán výlet, divadlo a ples, dále pořádány ostatky: maškarní ples

1948

24. ledna                    XII. řádná valná hromada SDH Kamenná

během roku                Proveden nábor mladých, aby bylo možné pořádat zábavné podniky

                                   Hašení požáru stodoly u Emila Kundely

Ostatky se nekonaly, neboť nebyli místní muzikanti volní a jiné se nepodařilo sehnat 

1949

14.února                    XIII. řádná valná hromada SDH Kamenná

10.července               Slavnosti ve Studnicích při příležitosti svěcení stříkačky, na následné hasičské cvičení sbor z Kamenné zván nebyl

během roku                 Hašení požáru u Buršíků (záchrana stodoly Nováčků a Dvořáků). Za zásah sbor obdržel děkovné uznání od okresního úřadu v Třebíči

31. proince                   Hašení požáru v Jelínkově mlýně

1950

3.ledna                       XIV. řádná valná hromada SDH Kamenná

                                   Bylo provedeno teoretické cvičení

Návrh: stavba hasičky z „Pelikánové stodoly“ (podle toho, zda bude stavební materiál)

„Nováček František a Dvořák Jaroslav věnovali za záchranu budov 2 litry koňaku“

?                                 XV. řádná valná hromada SDH Kamenná

Všichni složili hasičský slib

během roku                  konán ples a ostatky

Zkouška stroje v Tasově (podávání vody od jednoho stroje k druhému na dálku od řeky) 

1951

18.března                   XVI. řádná valná hromada místní hasičské jednoty

                                   Zahájení národní hymnou, ukončeno písní Práce

                                   Utvořeno družstvo mladých hasičů

26.dubna                     zásah při požáru u Vincence Horta

„Dne 27. dubna 1951 v pátek ve 4 hodiny ráno vypukl oheň v zemědělskou usedlosti pana Vincence Horta číslo popisné 4. Přestože místní sbor dobrovolných hasičů zasáhl velmi rychle, rozšířil se oheň na vedlejší dům číslo 5, který obec získala po panu Ladislavu Pelikánovi, který se v roce 1945 odstěhoval do Okrašovic, kde získal příděl zemědělské půdy. V té době obýval tento dům Hubert Kundela, stavitelský asistent, který měl dům od obce pronajat. Dům č.p. 5 vyhořel úplně a domu a u domu č.p. 4 vyhořely půdy nad obytným i hospodářským stavením. Panu Kundelovi shořela na půdě zásoba prken (4 m3), nábytek a ostatní bylo včas vyneseno. Panu Hotovi hořela veškerá zásoba obilí, mouky, spousta starého šatstva, postroje a určité množství píce.“

1952

20. dubna                   Výroční schůze místní hasičské jednoty s účastí zástupců Národní fronty (vč. tajemníka MNV)

                                    Zedníček Jindřich se pro pokročilý věk vzdává funkce

duben-červen            „Řídící učitel Čeněk Čermák pořídil v období 1. dubna až 15.června 1952 fotoalbum všech rodin a všech domů v obci. V této fotokronice jsou snímky následujících uniformovaných hasičů:

předseda hasičů – František Kundela č.p. 50

dlouholetý velitel hasičů – Jindřich Zedníček st. č.p. 12

velitel hasičů – Jaromír Nováček č.p. 59

družstvo starších hasičů – 9 členů

družstvo mladších hasičů – 9 členů“

4. července                  Konala se v kanceláři MNV veřejná schůze za účasti členů MNV a 20 občanů. Na této schůzi bylo hovořeno a jednáno mimo jiné o : „... Byl přijat návrh místní hasičské jednoty na vyčištění vodní nádrže na návsi od nánosu. Bude vyhlášena pracovní povinnost na každé č.p. Nádrže byly za pomoci všeho občanstva vyčištěny do 14 dnů.“

1953

25. ledna                    Výroční schůze místní hasičské jednoty

17. září                        „se rada usnesla, aby byla provedena komínová prohlídka členy požární hlídky do konce měsíce března.“ 

1951-1953                   výstavba MNV a nové požární zbrojnice

1954

23. ledna                Byla na příkaz Okresního národního výboru Požární ochrany dána na opravu motorová stříkačka do Tábora, k předělání čerpadla, které bylo mrazem poškozeno. Oprava si vyžádala větší částky peněz kolem 8 000 Kčs, což uhradil ONV.

14. února                     výroční schůze místní hasičské jednoty

                                    plán uskutečnění májových oslav

13. prosince                 Řádná valná hromada místní hasičské jednoty

za účasti okresního velitele Josefa Zahrádky z Náramče

během roku                  Provedena prohlídka komínů na jaře a před žněmi prohlídka hospodářských budov

                                    Sběr odpadových surovin

1955                            chybí zápisy v hasičské kronice

18. ledna 1956            Řádná valná hromada místní hasičské jednoty provádění prohlídek komínů a půd

22. listopadu 1957     Řádná valná hromada místní hasičské jednoty upozornění, že ne všichni členové se zapojují do práce tak, jak je třeba

                                   závazek: MHJ odpracuje na KD určité hodiny zdarma, zvýšení preventivní ochrany

běhěm roku                 preventivní ochrana: prohlídky komínů a cvičení

30. listopadu 1958     Řádná valná hromada místní hasičské jednoty   

během roku                 všichni členové se zúčastnili „hledačky“ mandelinky bramborové,

odpracováno 384 brigádnických hodin při stavbě KD

1959                            V říjnu byli členové požární ochrany seznámeni, do kterých obcí budou dojíždět v případě požáru.
30.11.1960
         
        Řádná valná hromada místní hasičské jednoty

1961                            chybí zápisy v hasičské kronice

1962                            požár u Roušů, při jehož likvidaci zasahovaly všechny okolní sbory a vojsko z Náměště

květen                         V květnu dostala požární ochrana přiděleny hadice – dosavadní budou vyřazeny.“

1.12.1963                    Výroční schůze místní jednoty československého svazu požární ochrany

                                    upozorněno na nedostatky, se kterými se MJ nemůže vypořádat

během roku                 hašení tří požárů, brigádnická činnost pro JZD, pro hasiče, prohlídky komínů

1964-1971                  chybí zápisy v hasičské kronice

1972                            vybudování víceúčelové vodní nádrže

1973-1976                  chybí zápisy v hasičské kronice

prosinec 1977            zakoupení vozidla Robur ( JZD 9.květen se sídlem v Moravském Krumlově, generální oprava ve Velké Bíteši

„Na výroční členské schůzi Svazu požární ochrany bylo rozhodnuto, po předchozím projednání s vyšší složkou, zajistit dle možnosti nákup staršího auta pro místní požární sbor. Iniciativně byl tento kol zajištěn a auto zn. Robur bylo zakoupeno od JZD Moravský Krumlov, okr. Znojmo. Finanční úhradu provedla Okresní inspekce požární ochrany v Třebíči.“     

1978                            chybí zápisy v hasičské kronice

1979                            „Jako každoročně, tak i v roce 1979, bylo členy místního požárního sboru provedeno vyčištění víceúčelové vodní nádrže před začátkem koupání.“

1980-1982                  chybí zápisy v hasičské kronice

1983                            zvolení nového výboru, zaktivizování činnosti sboru

1984                            nová motorová stříkačka typ PPS 12 R

1985                            chybí zápisy v hasičské kronice

1986                            oslava 50. výročí založení SDH Kamenná

                                    koupě skříňového vozidla AVIA 30 za 19.000 Kč

1987                            „Bylo též započato s přestavbou vozidla AVIE na speciální požární vozidlo.“

1988                            dokončení přístavby požární zbrojnice u kulturního domu

                                    dokončení přestavby požárního vozidla AVIA na speciální požární vozidlo (podíleli se zejména: Novotný Lubomír st, Rouš Josef, Mrňa Jiří st.)

červenec                      víceúčelová vodní nádrž: oplocení, instalace průlezek, nabarvení oken u sociálního zařízení

srpen                           hašení požáru ve Studnicích

„Po bouři dne 16. srpna  požárníci (21 mužů) vyjeli k požáru do Studnic. Požár lokalizovali místní hasiči.“

2. září                          odbahnění rybníka (JZD)

…“Svaz požární ochrany má 50 členů. Tento rok byl pro požárníky ve znamení dvou náročných úkolů. V prvé řadě se jednalo o dokončení přístavby požární zbrojnice a neméně významným úkolem bylo provedení přestavby vozidla AVIA na požární (odpracováno 150 brigádnických hodin). Úspěšné dokončení požární zbrojnice bylo znemožněno celostátním nedostatkem cementu. Naopak přestavba vozidla AVIA se podařila.“

Ostatní brigádnická činnost: čistění koupaliště, čistění Roušova rybníka, výsadba stromků (výnos 2 000 Kčs).

1989                           taneční zábava (skupina MORAVA z Třebíče) 214 platících

Kulturní akce: masopust, pouť; brigády: čištění koupaliště

 


 zpět   

(poslední aktualizace: 25.12.2011)

 
Novinky na webu
27.12.2017: Aktualizace Kalendáře akcí na rok 2018
Byl aktualizován Kalendář akcí níže.

07.03.2015: Aktualizace složení výboru
Bylo upraveno složení výboru SDH na období 2015-2018. Nový výbor byl zvolen na výroční valné hromadě konané 20.12.2014.

 

Starší novinky
 
žádné akce

 

Naši sponzoři a podpůrci

Chytka s.r.o.

Pila Kamenná

Hortstav s.r.o.

Stránky Obecního úřadu obce Kamenná
Obecní úřad Kamenná


Mediální partneři

Vysočina news
Zpravodajství z Vysočiny

Rádio Hey
Rádio Hey

 

Optimalizováno pro webové prohlížeče Opera a Mozilla FirefoxStáhnout Opera Web Browser   Stáhnout Firefox 2
Ostatni prohlížeče nemusí některé části webu zobrazovat správně.

CSS validátor

Tento web site byl vytvořen pomocí PhpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Domain owner: SDH Kamenná, Content & design: Zdeněk Nováček, © 2007-2012

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server